APCS大學程式設計先修檢測
您目前的位置:

  歷次試題

除以下已公開資訊供題型範例參考,本檢測不公告試題、評分方式或解答。
檔案類型:pdf   /   檔案大小:773KB

檔案類型:pdf   /   檔案大小:695KB

檔案類型:pdf   /   檔案大小:599KB

檔案類型:pdf   /   檔案大小:162KB

檔案類型:pdf   /   檔案大小:467KB

檔案類型:pdf   /   檔案大小:389KB

檔案類型:pdf   /   檔案大小:477KB